Avancerad sök

Svensk politik
I centrum för Herbert Tingstens vetenskapliga gärning stod den egna samtidens politiska problem. Och även om han som statsvetare var principiellt driven och han för tidpunkten i ovanlig utsträckning var internationellt orienterad, så rör mycket av hans författarskap, direkt eller indirekt, svensk politik och svenska samhällsförhållanden. Tingsten skriver härvidlag åtskilligt om svensk författningspolitik, om problem i svensk demokrati, om svensk utrikespolitik och utrikesdebatt, om svenska partier och folkrörelser, om planhushållningsdebatten i Sverige, om relationen mellan kyrka och stat och om den svenska monarkin. Inte sällan finns dock ett komparativt drag närvarande i hans texter, där den svenska utvecklingen kontextualiseras och ses i ett större idémässigt och internationellt sammanhang. Så ges t.ex. analyser av svensk demokrati ofta principiell demokratiteoretisk innebörd, liksom svenska grundlagsproblem ses i ljuset av andra länders författningar. Men Tingsten använder också svenska förhållanden som illustrationer av generella statsvetenskapliga frågeställningar inom ramen för internationella vetenskapliga diskussioner.

I denna del av Tingstensamlingen återfinns Herbert Tingstens vetenskapliga texter om svensk politik. Texter av mer dagspolitisk karaktär är samlade under sektionen ”Politisk publicistik”.
110 av 490
Cancel
Cancel
Cancel
Close

Embed this list

<iframe src="http://www.tingstensamlingen.se/publication?embed=1&q=subject+exact+1d"
  width="100%"
  height="400"
  allowtransparency="true"
  frameborder="0">
</iframe>