Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Svensk politik
I centrum för Herbert Tingstens vetenskapliga gärning stod den egna samtidens politiska problem. Och även om han som statsvetare var principiellt driven och han för tidpunkten i ovanlig utsträckning var internationellt orienterad, så rör mycket av hans författarskap, direkt eller indirekt, svensk politik och svenska samhällsförhållanden. Tingsten skriver härvidlag åtskilligt om svensk författningspolitik, om problem i svensk demokrati, om svensk utrikespolitik och utrikesdebatt, om svenska partier och folkrörelser, om planhushållningsdebatten i Sverige, om relationen mellan kyrka och stat och om den svenska monarkin. Inte sällan finns dock ett komparativt drag närvarande i hans texter, där den svenska utvecklingen kontextualiseras och ses i ett större idémässigt och internationellt sammanhang. Så ges t.ex. analyser av svensk demokrati ofta principiell demokratiteoretisk innebörd, liksom svenska grundlagsproblem ses i ljuset av andra länders författningar. Men Tingsten använder också svenska förhållanden som illustrationer av generella statsvetenskapliga frågeställningar inom ramen för internationella vetenskapliga diskussioner.
I denna del av Tingstensamlingen återfinns Herbert Tingstens vetenskapliga texter om svensk politik. Texter av mer dagspolitisk karaktär är samlade under sektionen ”Politisk publicistik”.
110 av 489
Cancel
Cancel
Cancel