Hoppa till huvudinnehåll
 

Avancerad sök

Jämförande politik och utländskt statsliv
Till skillnad från många andra av dåtidens svenska statsvetare hade Herbert Tingsten redan från början en internationell och jämförande utblick. Hans politikintresse var i grunden principiellt motiverat – det handlade om grundläggande frågor om demokratins principer och folkstyrets organisering – varför det jämförande perspektivet föreföll naturligt. Mycket av Tingstens vetenskapliga produktion kan därför placeras inom det fält som med modern statsvetenskaplig terminologi kallas för komparativ politik. Genom att jämföra olika länders förhållningssätt till politikens grundläggande problem utvecklas och fördjupas vår generella kunskap om folkstyrets principer och funktionssätt. I Tingstens fall handlade jämförelserna om att öka förståelsen för bl.a. författningspolitiska problem, parlamentarismens principer, valsystems inverkan på politiken, väljarbeteende och opinionsbildning och utrikespolitiskt beslutsfattande. Det grundmurade intresset för demokratins idé- och värdemässiga grunder och för konstitutionella fri- och rättigheter gav därtill utrymme för principiellt drivna jämförelser mellan demokratiska, auktoritära och totalitära samhällssystem, men också för hur enskilda stater, demokratiska såväl som auktoritära, kommit att hantera frågor om mänskliga rättigheter, t.ex. ras- och rösträttsfrågan i USA och apartheid Sydafrika.
Även i rollen som chefredaktör vid Dagens Nyheter var Tingstens utblick internationell och jämförande. Dagsaktuella händelser och debatter i svensk politik kontextualiserades, utländskt statsliv kommenterades och försvaret för demokratins principer och den obarmhärtiga kritiken av auktoritära styrelseskick gjorde att omvärlden hela tiden var närvarande på DN:s ledarsida. Tingsten gjorde också ett stort antal reportageresor runt om i världen, som satte internationell och jämförande prägel på tidningen, liksom de många recensioner av utländskt litteratur han regelbundet publicerad på kultursidorna.
I denna del av Tingstensamlingen återfinns Herbert Tingstens vetenskapliga produktion med internationell och jämförande innebörd. Texter av mer dagsaktuell karaktär och reportagekaraktär är samlade under sektionen ”Politisk publicistik”.
2130 av 108
Cancel
Cancel
Cancel